Tag Archives: چان ایل گوک

چان ایل گوک دنیائی است که در آن مردم برای دیگران زندگی میکنند

  ایده‌آل اتکای متقابل، رفاه متقابل، ارزشهای مشترک جهانی   کلام والدین راستین بشریت در آرزوی اتکای متقابل، رفاه متقابل، ارزشهای مشترک جهانی است که این انعکاس پادشاهی بهشتی ایده‌آل خدا است. این دنیائی نیست که در آن یک نفر به تنهائی زندگی کند، هیچ فردی نمیتواند چنین دنیائی را بیافریند. هروقت که درباره ”من“ صحبت میکنیم، میبایست ”شریک من“ هم، چه همسرم باشد و چه خانواده‌ام، باید در کنار آن باشد. این موضوع نباید تنها بعنوان یک فکر و یا یک تصور کلی باقی بماند بلکه باید در زندگی …