برچسب: پدر راستین

روز مخلوقات سال 1983

... وقتی والدین راستین و فرزندان راستین با هم متحد شده و تحت هیچ شرایطی از هم جدا نشوند، آنگاه خدا دوست دارد حتی دارایی های بیشتری برای آنها بیافریند.…

شریک ایده‌آل

... به بیان ساده‌تر، خدا بدون عبور از دروازه انسان هایی که در جایگاه شرکای ایده آل او هستند، نمی تواند دنیای ایده‌آل را احیا کند. خداوند باید از دروازه…

دعای پدر مون

پدر! اجازه دهید تا با حمل پرچم پیروزی، در خدمت به شما زندگی کنیم! دعای پدر راستین در سوم مارس 1957 پدر! ما می دانیم که در آغاز، شما بعنوان…