برچسب: ون پیل کیم

از دید خدا ویتنس کردن

... گاهی‌اوقات، برای کمک به ما در مسیر پرداخت غرامت، خدا ممکن است ما را در موقعیت‌های دشوار قرار دهد. شاید فکر کنید که تجربه‌های بد هیچ ربطی به خدا…