Tag Archives: والدین بهشتی

والدین بهشتی برای نجات بشریت هزاران سال را به مثابه یک روز گذراند

  راه بازسازی   کلام والدین راستین بواسطه سقوط، انسانها به حوزه عاری از اصل نزول کردند. فرشتگان خدمتکاران خدا بودند، و در مقایسه با آنها، انسانها چقدر افت کردند؟ آنها به حوزه‌ای پایین‌تر از فرشتگان، بسیار پایین‌تر از خدمتکاران افت کردند. آنها شاهزاده و شاهدخت خدا بوده و بعبارتی سرور فرشتگان محسوب میشدند، اما به سطحی بسیار پایین‌تر از فرشتگان سقوط کردند. از اینرو آنها باید به بالا صعود کنند. آنها بایستی از مقام بنده بنده به مقام بنده، به مقام فرزند خوانده، به مقام ناپسری، به مقام فرزند …

والدین بهشتی نقطۀ آغازین عشق راستین است

  سرچشمۀ عشق راستین کلام پدر راستین خدا عالم مطلق و قادر مطلق است. او می‌تواند تمامی آرزوهایش را برآورده کرده و هر آرزوئی را به انجام برساند. بنظر می‌رسد که چنین چیزی براستی ایده‌آل بوده و چیزی وجود ندارد که خدا به آن نیاز داشته باشد. با این وجود، یک چیز هست که او به آن نیاز دارد و آن عشق است. اگر چه او مطلق است اما نمی‌تواند بخودی خود دارای عشق باشد. به خاطر اینکه تنها در یک رابطۀ ‌دوجانبه و متقابل است که می‌توان به عشق …