Tag Archives: هون دوک هه

معنای هون دوک هه (گردهمائی برای مطالعۀ کلام)

  براساس گفتار والدین راستین در عبارت  訓讀회 ”هون دوک هه“ حرف 訓 “هون ” (با حروف چینی در زبان کره‌ای) ترکیبی است از دو حرف:  言 به معنای “کلمه” و دیگری  川 به معنای رودخانه می‌باشد. از اینرو “هون” به معنای رودخانه​ی کلام است. رودخانه زباله‌ها و آلودگی‌ها را حل کرده و شستشو داده و آنها را به جریان می‌اندازد. به عبارت دیگر ما از طریق “هون دوک هه” به توبه نشسته، گناهانمان شسته شده و پاک خواهند شد. رودخانه صرف نظر از ارتفاع آب در بسترش، همیشه در …