Tag Archives: فرزند خلف

نشان دادن عشق فرزند خلف به والدین در یک خانوادۀ راستین

  عشق فرزند   کلام والدین راستین خط زندگی پدر و مادرم به من متصل است، خط عشق آنها نیز به من متصل است، خط ایده‌آل آنها نیز به من متصل است. هیچکسی نمی‌تواند آنها را قطع کند، حتی خدا نمی‌تواند چنین کرده و جهان هستی نیز نمی‌تواند آنها را قطع کنند. برعکس، تمامی نیروهای جهان هستی از آنها حفاظت و حمایت می‌کنند. به همین خاطر به هر جا که بروم والدینم بدنبال من خواهند بود. والدین من همیشه می‌خواهند تا با من باشند، حتی در دنیای روح. به همین …