برچسب: سا گیل جا

تجربه عشق خدا

... بنابراین ما بایستی به خاطر بسپاریم که ما قادر به ملاقات خدا نیستیم مگر اینکه در زندگی با ایمان خود بطور کامل از خودخواهی رها شویم، یا خود را…