Tag Archives: روز مقدس

نکاتی چند در باره​ی روز مقدس “چیل پل جال”

یا روز “سبت مقدس جهانی برای خدا و والدین بهشت و زمین … در زمان تاسیس این روز مقدس پدر در حین دعای پیشکش بی وقفه گریست… با توجه به این نکته حتی اگر فهم و درک ما محدود است ولی اجازه بدهیم تا این روز مقدس و تمامی دیگر روزهای مقدس را با قلبی عمیق و استوار برگزار کرده و گرامی بداریم. در این روز در سال ۱۹۹۷، هشت عدد هفت بعنوان عدد تکمیل شده ادعا شدند، در (سال هفتم، ماه هفتم، روز هفتم، ساعت هفت، دقیقه​ی هفت، ثانیه​ی …