Tag Archives: دعا

تجربه کردن دنیای روح در طی زندگی بر روی زمین از طریق دعا و جان سانگ

 شرطها و فداکاریها و فروگذاری خود   کلام والدین راستین آنهائیکه از یک زندگی براساس دعا برخوردار می‌باشند بر این حقیقت واقف هستند که در حین دعا، سرازیر شدن نیروئی عظیم و توانا را تجربه می‌کنند. به همین خاطر از طریق آن تجربه، چشمان آن فرد می‌تواند هر دو دنیای روح و جسم را ببیند. خدا مشیت الهی را از طریق برپائی پایه‌های مذهبی به پیش برده تا بتواند بین دو حوزۀ مافوق طبیعی ایدئولوژی‌های اصولی و بشریت رابطه برقرار نماید. خدا با تحریک احساسات اساسی مردم، سعی دارد تا …