Tag Archives: تضاد درونی

نبرد شش هزار ساله درونی

زندگی متناقض ما کلام پدر راستین بقایای جنگ شش هزار ساله بین خوبی و بدی همچنان در قلب ما شعله‌ور است.  جنگ جهانی اول وحشتناک بود همانطور که جنگ دوم جهانی نیز وحشتناک بود. اگر چه چنین جنگهائی بطور نسبی درگیری و زد و خورد در سطحی بزرگ محسوب می شود، و اینکه تنها شش سال ادامه داشته است. اما درگیری بین روح و جسم در درون بدترین نوع جنگ است. این جنگی است که بنظر می رسد پایانی ندارد و اینکه نتایج اجتناب ناپذیر آن ویرانی هر چه سریعتر …