برچسب: تستیمونی

معنا و راز انکار خود

... والدین راستین یک بار در سخنانشان در آمریکا فرمودند، خودمحوری بزرگ فرشته به بشریت به ارث رسید. مشیت بازسازی به مدت شش هزار سال برای تغییر خودخواهی و خودمحوری…