Tag Archives: برکت ازدواج

پنج مرحله برکت ازدواج مقدس

مراحل مختلف برکت ازدواج مقدس و چگونه میتوان آنها را به انجام رسانید؟   والدین راستین با آفرینش این پنج مرحله میخواهند تا مزیت دوره زمانی متبرکی را که ما در آن زندگی ‌میکنیم، به تمامی انسانها اعطاء نمایند. این پنج مرحله برای توانمندسازی انسان سقوط کرده در مسیر حرکت از حوزه قلمرو شیطان به حوزه قلمرو خدا، از نقطه نظر نسب خونی است. این حوزه‌ها نامرئی بوده اما والدین راستین این مراحل را برای ما تاسیس نموده و آنها را بعنوان شرطهای اولیه و بنیادین برای ما قرار دادند …

ایده‌آل برکت ازدواج

چه روی خواهد داد اگر خدا از عشق یک مرد و زن سرمست شود؟ خدا در آن مرد و زن ساکن شده و دنیایی را که خدا و آنها با یکدیگر می‌آفرینند دنیای زیبایی و شادی خواهد شد . “سان میانگ مون” نگاهی اجمالی بر چگونگی مراسم برکت ازدواج آیا در دنیای کنونی با تمامی کشمکشهایش، روح بشری یارای صعود به بلندای نوینی خواهد داشت؟ یا اینکه تضادها و درگیری‌های پدیدار شده در گوشه، دنیای ما را به یک عهد سیاسی و درد دوباره‌ای فرو خواهد برد؟ پاسخ در درون …