Tag: اصل الهی

ظهور دوباره نجات دهنده 2

... خدا عشق است و آفرینش نیز بیانی از عشق مذکرانه و مؤنثانه است. تجربۀ کامل عشق در ازدواج یک مرد و زن و در خانواده یافت می‌شود و این…

ظهور دوباره نجات دهنده 1

... کی خواهد آمد؟ از نقطه نظر مشیت بازسازی، ناجی در پایان دوهزار سال دورۀ طولانی بازسازی خواهد آمد. با توجه به الگوی چهار صد سال آمادگی برای ظهور ناجی…

مشیت الهی در دوره عیسی 3

... به خاطر اینکه در این زمان، شیطان بالاترین قدرت و توانائی خود را برای نابودی عیسی بکار گرفت، خدا نیز بالاترین قدرت و توانائی خود را بکار گرفت و…

مشیت الهی در دوره عیسی 2

... اگر چه ماموریت اصلی عیسی نجات دهنده و والدین راستین بود، اما به خاطر اینکه در دور دوم به جای یحیی تعمید دهنده به تاسیس پایه ایمان و پایۀ…

مشیت الهی در دوره عیسی 1

... یحیی می‌گفت من شما را با آب تعمید می‌دهم اما بعد از من کسی می‌آید که بسیار والا مقام است و من حتی لیاقت حمل کردن کفشهای او را…

مشیت الهی در دوره موسی 4

... با اینکه یوشع با موفقیت کامل مردم را به کنعان رسانید اما مردم همچنان در موقعیتهای مختلف با فراموش کردن جایگاه و مسئولیت اصیل خود بارها و بارها به…