Tag Archives: اتحاد روح و جسم

ضرورت اتحاد روح و جسم

آخرین پیام خانم لی شنبه سیزدهم ماه مارس دوهزار و ده، مراسم سانگ هوا برای خانم “چانگیا لی”، از یک خانواده برکت گرفته‌ هزار و هشت زوج، در یکی از شهرهای آمریکا برگزار شد. این خانم چند روز قبل از آن در سن پنجاه و نه سالگی بطور ناگهانی به دنیای روح رفت. تمامی اعضای خانواده‌‌اش ناباورانه در ناراحتی بودند. فرزندانش در حین جمع و جور کردن وسایلش، دستنوشته‌ای از او پیدا کردند که چند روز قبل از مرگش نوشته شده بود. متن این پیام به شرح زیر است: من …

بسوی دنیای اتحاد، صلح، شادی و آزادی

سرشت و طبیعت چان ایل گوگ پیمان شماره چهار: خانواده ما بعنوان مالک چان ایل گوگ، متمرکز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا با تأسیس خانواده باشکوه جهانی بعنوان ایده‌آل آفرینش والدین بهشتی، آزادی، صلح، اتحاد، و شادی جهانی را بواقعیت درآورد.   سخنان والدین راستین با عمیق‌تر شدن هر چه بیشتر فاصله بین روح و جسم، بر میزان پریشانی ما افزوده شده و رنج و عذاب و تراژدیها حاکم میشوند. بنابراین لازم است که ما فاصله بین روح و جسم را هر چه کمتر کنیم تا سرانجام یکی شوند. …