13. سربازان متحد

گروه قلب نیروئی ست که دنیا را زنده می‌کند با پیوستگی عشق همه یکی میشند خانه قلب را تا ابد تقسیم می‌کنیم بر این پایه خوشحالی ما تا ابد خواهیم…

14. نور در شرق

نوری که راند ظلمت را حال می‌درخشد از خاور دختر و پسرهای نور در بهشت هستند سرزمین خوبان او ، برگزیده خواست او اینجا مردم منتخب داده اند روح و…

15. قلب پدر

با شوق به زندگی ابدی در لذت خدا همیشه در پی مردم خود بود که شوق قلب تنهای او را بدانند اشکهای او در تنهایی مثل رودخانه جاری بود در…

16. یکی شویم

محو کنیم قدرت شیطان تا آخر زمین و دریا سازیم حکومت خدا تا دهیم آزادی به همه بیائید ای مردم دنیا، متحد با خدا گسترانیم شکوه خدا را و خواستش…

18. سرود باغ

ناجی به باغش می‌آید، آنجا را خوشبو می‌کند گلها رشد می‌کنند، گلها رشد می‌کنند نم نم شاداب شکوه از پدر سرازیر می‌شود مردم زنده می‌کنند، زنده می‌کنند اوه این زمین…

20. خدا نامید

خدا نامید من خواهم رفت، هر جائی هدایت کند هم در اندوه ، هم در لذت، با یک قلب پیرو خواهم بود چون هرگز بر نمی‌گردم، حتی در خطر مرگ…

21. اوه بره کوچک

اوه برۀ کوچک، آوارۀ دشت تنهایی روزی می‌افتی در بند نا امیدی با روح ضعیف کسی نداری تسکین دهد تنها هیچکس دوستت ندارد حق را نیاورد اوه برۀ کوچک، اوست…

22. صلیب من

کی می‌تواند جای من رنجم را تحمل کند خدا بود که به من همیشه از غیب کمک می‌کرد چون قدرت تحمل این بار را نداشتم همیشه کوره راه رنج با…