از دید خدا ویتنس کردن

... گاهی‌اوقات، برای کمک به ما در مسیر پرداخت غرامت، خدا ممکن است ما را در موقعیت‌های دشوار قرار دهد. شاید فکر کنید که تجربه‌های بد هیچ ربطی به خدا…

روز مخلوقات سال 1983

... وقتی والدین راستین و فرزندان راستین با هم متحد شده و تحت هیچ شرایطی از هم جدا نشوند، آنگاه خدا دوست دارد حتی دارایی های بیشتری برای آنها بیافریند.…