Daily Archives: ۰۶ آذر ۱۴۰۱

به خاطر شما با امید به پیش می‌روم

نشست ویژه برای رهبران کانون خانواده کره بهشتی به میزبانی والدین راستین بهشت، زمین و بشریت در راستای پیروزی ویژن ۲۰۲۷ و پیشکش حرم مقدس چان ایل در مرکز آموزش بهشت و زمین چانبو، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ با دیدن شما که با تلاش و کوشش متعهدانه خود در دو –سه روز گذشته تلاش داشتید تا ثمره زیبایی به بار آورید، خوشحالم و  از همگی بسیار سپاسگزارم. آن روز را به خاطرم آمد، شش ماه پس از عروج پدر راستین، روزی که در آن، اولین سال چان ایل گوک را اعلام …