Monthly Archives: اردیبهشت ۱۴۰۱

تعهد برای تقدیم موفقیت آمیز چان وان گونگ

پیام مادر راستین در مراسم تعهد برای تقدیم موفقیت آمیز چان وان گونگ (رونمایی از هرم سنگ) که ۱۷ آوریل ۲۰۲۲برگزار گردید روز قشنگیه اینطور نیست؟ اکنون می‌دانید که این مکان مقدس چگونه خواهد بود؟ این یک روز تاریخی است – نه تنها در تاریخ، بلکه در مسیر مشیت الهی – که در آن معبدی که می‌توان به والدین بهشتی بر روی زمین ملازمت نمود، تأسیس شده است. همانطور که ما در مورد تلاشهای انجام شده، درد و انتظاری که والدین بهشتی در طول ۶۰۰۰ سال گذشته متحمل شده می‌اندیشیم، …