دسته: سرودها و ترانه‌ها

3. برکت شکوه

پادکست خانواده ابراهیم قسمت سوم: ابراهیم، اسحق و یعقوب حال که نور شکوه مثل خورشید از بالا طلوع می‌کند حال با آزادی بیدار شویم زنده کن جانها را زنده کن…

5. شکوه باغ عدن

خدا برکت شکوه ابدی به من داده و مرا جاوید می‌کند خوشحالی مال من است نوای شکوه در قلب می‌خوانم برای پدر با سپاس به او می‌دهم عشق و پیروزی…

7. سرود جوانان

با شادمانی سرود خوانیم خواست خدا انجام شد روز تازه طلوع کرده تا ناجی ظهور کند شجاعانه محو کن شیطان در راه خواست او ما جوانان هماهنگ فرزندان خدا ظلمتی…

8. پیشکش من

حال می‌خوام بدانم، واقعا بدانم پدر چطور قلبت پر اشک شد چون محرابت آماده بود اما بی قربانی همیشه او می‌گریست، هنوز پیشکشی نیست پدر تنها می‌گرید چون کسی را…

9. فدا کن

وحدت آر بر دنیا سرباز حق، خدا برگزید در پخش کلام تا سازیم حکومت الهی، هر سربازی باید به جنگ بره به خدا بده زندگیت، روح و جسمت را متحد…