سرودها و ترانه‌ها

فهرست سرودهای مقدس

۱. آهنگ پیروزیها ۲. سرود جدیدی از الهام ۳. برکت شکوه ۴. باغ بازسازی ۵. شکوه باغ عدن ۶. سرود نسیم بهار ۷. سرود جوانان ۸. پیشکش من ۹. فدا کن ۱۰. رژۀ اصلی جوانان ۱۱. پیشتازی عصر تازه ۱۲. سرود سرباز حق ۱۳. سربازان متحد ۱۴. نور در شرق ۱۵. قلب پدر ۱۶. یکی شویم ۱۷. جای سکونت پدر ۱۸. سرود باغ ۱۹. درخشش سرزمین خورشید ۲۰. خدا نامید ۲۱. اوه برۀ کوچک ۲۲. صلیب من ۲۳. در کنار چشمه حیات ۲۴. سرور آمده است ۲۵. وقتی به خدا …

۱. آهنگ پیروزیها

  با صدای بلند سپاس گو، هر چیز را با قلبت پیشکش کن بیا با ناجی در شادی بزی، که زندگی نو دهد بیاییم با اراده به پیش رویم، و یابیم شکوه موعود را آنجا می‌خوانیم آهنگ تازه، آهنگ آزادی با شادی (۲)   ابرهای تیره در راه هستند، شب گناه گسترش یافته ابرها را بشوی نور را بیاور ، تا درخشد با زیبایی بیاییم با اراده به پیش رویم، و یابیم شکوه موعود را  آنجا می‌خوانیم آهنگ تازه، آهنگ آزادی با شادی (۲)   برادران امروز شاد باشید، که …

۲. سرود جدید از الهام

  من آمده‌ام تا نزد خدا زندگی کنم هر کسی از دنیای آزاد من شاد می‌شود تا حقیقت خدا را آشکار کنم از زندگیت بگذر برای خدا، برای خدا   همه بهشت سرودی از الهام را می‌خوانند برای تاسیس بهشت پیام برسان خودت را قربانی کن برای دنیای تازه در جستجوی آزادی برای خدا، برای خدا    من آمده‌ام تا نزد خدا زندگی کنم هر کسی از دنیای آزاد من شاد می‌شود تا حقیقت خدا را آشکار کنم از زندگیت بگذر برای خدا، برای خدا     همه بهشت سرودی …

۳. برکت شکوه

    حال که نور شکوه مثل خورشید از بالا طلوع می‌کند حال با آزادی بیدار شویم زنده کن جانها را زنده کن کوهها و دره‌ها را بهار را به اینجا بیار تا ابد تا تولد خود نوریده (۲)   خوانده شده‌ایم تا شکوه را به خدای خود بدهیم حال او با عشق عمیقش همه  جا را پر می‌کند همیشه روح‌ها را برای آزادیشان می‌خواند چطور خدمت کنم به او که مرا ندا داده؟ (۲)   از تاریکی مرگ بیدار شدم و شادم در شکوه نور وقتی که مرا نجات …

۴. باغ بازسازی

  در دنیای پر نفرت در طول هزاران سال پدر پی شخصی با پیروزی در قلب بود جای پای خون آلود در آنجا می‌بینم چنین عشقی در بهشت خود به ما داده (۲)   لذت را در آزادی الهی می‌بینم باغ او با امید به دنیا برکت می‌دهد عطر خوشبوی خواستش به ما لذت می‌دهد چنین چیزی پدر ما را شاد می‌کند (۲)   شکوفه خوشحالی در نسیم رشد می‌کند بهشت ابدی ما خانه نشاط است اینجا در زیبایی تا ابد زنده‌ایم این هدیه خواست  در بهشت پدر (۲)   …

۵. شکوه باغ عدن

  خدا برکت شکوه ابدی به من داده و مرا جاوید می‌کند خوشحالی مال من است نوای شکوه در قلب می‌خوانم برای پدر با سپاس به او می‌دهم عشق و پیروزی را   لذتی مانند امواج در عمق قلبم جاری ست امید یکی شدن مردم زنده می‌شود نوای شکوه در قلب می‌خوانم برای پدر با سپاس به او می‌دهم عشق و پیروزی را   برای منتخب بودن می خواهم لایق باشم در قلبم پیمان می‌بندم زندگیم مال توست نوای شکوه در قلب می‌خوانم برای پدر با سپاس به او می‌دهم …

۶. سرود نسیم بهاری

  برف و باد سرد شب تاریک، دستهای تو را از جا می‌کند نسیم بهاری تو را تعقیب می‌کند، زندگی نو به تپه ها می‌دهد   گر  بی رحم ترین باد بر تو می‌وزد، به تو حکم می‌کند که آرام باشی نسیم بهاری تو را تعقیب می‌کند، زندگی نو به تپه ها می‌دهد   پروانه و پرستوی بهاری، در سرزمین ما خیلی رنج می برند نسیم بهاری تو را تعقیب می‌کند، زندگی نو به تپه‌ها می‌دهد

۷. سرود جوانان

  با شادمانی سرود خوانیم خواست خدا انجام شد روز تازه طلوع کرده تا ناجی ظهور کند شجاعانه محو کن شیطان در راه خواست او ما جوانان هماهنگ فرزندان خدا   ظلمتی که ما را پوشاند در راه نابود گشته نور را به جهان ببخشیم،  شیپور حق زنیم چهار میلیارد در پرتو حق با هم بسر برند برخیزیم و به پیش رویم ای سربازان حق   مثل جوانان بهشت با پلیدی بجنگیم فرمان آید، تسلیم شوید  به پدر راستین برای ساختن کشور حقیقت را پخش کنیم پیروز شویم برای خدا …

۸. پیشکش من

  حال می‌خوام بدانم، واقعا بدانم پدر چطور قلبت پر اشک شد چون محرابت آماده بود اما بی قربانی همیشه او می‌گریست، هنوز پیشکشی نیست پدر تنها می‌گرید چون کسی را ندارد   حال می‌خوام بدانم، واقعا بدانم حال برکت پر شکوه را تو در ظلمت به من در زندگی تازه دادی من برای تو زنده‌ام اما تو اشکباری چون او باید به من بگوید، برو جای من بمیر   حال حتما می‌روم، با ایمان می‌روم پدر حالا در راه توام چون غیر از تو راه کسی را نخواهم رفت …

۹. فدا کن

    وحدت آر بر دنیا سرباز حق، خدا برگزید در پخش کلام تا سازیم حکومت الهی، هر سربازی باید به جنگ بره به خدا بده زندگیت، روح و جسمت را متحد کن سربازی هستیم که می تونیم، برای خدا هر کاری کنیم بپیوند به خدا، فدا کن هر چه که داری، بپیوند به جهاد ما پیروز خواهیم شد   وحدت آر بر دنیا سرباز نور، خدا نامیده است ما را امروز تا دنیایی چون شکوه بهشت، هر سربازی باید به پیش بره به خدا بده دارائیت، اول و آخر …