دسته: والدین راستین

شریک ایده‌آل

... به بیان ساده‌تر، خدا بدون عبور از دروازه انسان هایی که در جایگاه شرکای ایده آل او هستند، نمی تواند دنیای ایده‌آل را احیا کند. خداوند باید از دروازه…