دسته: والدین راستین

جشن پیروزی

... غلات، خانواده‌های برکت گرفته چان ایل گوک هستند! این تکمیل مشیت بهشتی است، روزی که آفریننده ما، والدین بهشتی، در آرزوی آن بوده است. از طریق وقف حرم مقدس…

احیای نسل دوم

... آرزوی من به عنوان یگانه دختر خدا، مادر راستین و ”وانگ اوم‌ما“ [مامانِ بزرگ] این است که همه شما، به عنوان آب پاک و خالص، به خوبی رشد نموده…

دیدار با رهبران مسیحی

... خدمت و ملازمت انسان محورانه به خدا باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی شد. چگونه ممکن است کمونیسم که می‌گوید خدا وجود ندارد، یا خدا مرده است، از قلمرو مسیحیت…

آمادگی برای بازسازی ملی

...در طول تاریخ، ما مجبور به تحمل جنگ، درگیری، بیماری و رنج غیرقابل تحمل بوده ایم. خدا با مشاهده بشریت فرو شده در چنین وضعیتی چه احساسی داشت؟ والدین بهشتی…