تدریسات

فهرصت مطالب و تدریسات

 در این بخش به بیانی تازه از حقیقت میپردازیم با این نیت که بتوانیم با درک کار و تلاش خدای زنده در این عصر، از خود انسانی راستین ساخته، خانواده‌ای راستین بنا نهاده و سرانجام دنیائی در قالب یک خانواده تحت تسلط خدا را برپا کنیم. به همین منظور، خواهش داریم تا با دعا و قلبی گشاده به گفتارهای ارائه شده در این بخش دل بدهید.   مقدمه عمومی اصل آفرینش قسمت اول اصل آفرینش قسمت دوم اصل آفرینش قسمت سوم اصل آفرینش قسمت چهارم اصل آفرینش قسمت پنجم اصل …

رستاخیز ۱

تدریس پانزدهم     مفهوم مرگ و زندگی و معنای رستاخیز   در قسمت قبلی به این نتیجه رسیدیم که جهالت و بی‌ایمانی یحیی تعمید دهنده مسبب رنج و عذاب و مرگ عیسی بر روی صلیب و همینطور مسبب رنج و عذاب تمامی بشریت تا به عصر حاضر بود. البته ما نمی‌توانیم دست روی دست گذاشته و تنها به سرزنش کردن یحیی تعمید دهنده و مردم زمان او بسنده کنیم. چرا که شناخت نجات دهنده و پیروی از او هرگز کار آسانی نبوده و نیست. نکته مهم برای ما این …

رستگاری ۴

تدریس چهاردهم ظهور دوباره ایلیا و یحیی تعمید دهنده، رابطه بین یحیی تعمید دهنده و عیسی در قسمت قبلی آموختیم که عیسی آمد تا به ما در نیل به کمال یاری رسانده و پادشاهی بهشتی را بصورت واقعی و قابل لمس بر روی زمین بنا کند، اما مورد انکار قرار گرفت و ما هنوز که هنوزه تحت تسلط گناهان بسیاری در یک دنیای رنج و عذاب زندگی می‌کنیم. با درک درست از معنای راستین در پس دو نوع پیشگوئی در کتاب مقدس درباره پذیرش نجات دهنده و یا انکار او، …

رستگاری ۳

تدریس سیزدهم رستگاری حاصل آمده از طریق فداکاری عیسی بر روی صلیب همانطور که در قسمت قبلی توضیح داده شد، مهمترین مسئله برای مردمی که با موضوع آخر زمان روبرو هستند، این است که اکنون زمان درک الوهیت در عمق وجودمان، از طریق دعا با قلبی متواضعانه است. ما علاوه بر اینکه بایستی خود را از مفاهیم عرفی جامعه و فرهنگ خود رها کنیم، همچنین بایستی خود را برای کار کردن بر اساس یک دیدگاه تازه از خدا، والدین بهشتی ما آماده کنیم. دو هزار سال پیش وقتیکه عیسی به …

ظهور دوباره نجات دهنده ۲

تدریس ۴۰     ناجی در کجا ظهور خواهد کرد؟ در بخش گذشته به اینجا رسیدیم که ظهور ناجی از روی ابرها به این معنا است که او از حوزه‌ای پاک و والا بدون هرگونه وابستگی به سقوط و دنیای سقوط کرده خواهد آمد. در این صوت، ناجی با ظهور در بدن جسمی در کجا خواهد آمد؟ آیا اینبار نیز در میان مردم یهود خواهد بود؟ در بعضی آیات کتاب مقدس چنین گفته شده: … و من تعداد افرادی را شنیدم که بر روی پیشانی آنها مهره زده بود که …

ظهور دوباره نجات دهنده ۱

تدریس ۳۹     کی و چطور ناجی خواهد آمد؟ نبردهایی که ما هر روز شاهد آن هستیم نبردهای ترس، نفرت و نادانی هستند که بعنوان موانعی در سر راه ایجاد دنیای راستین صلح ،آزادی و عشق راستین، یا با اسلحه و خنجر این فرد و آن فرد این گروه تندرو یا آن گروه تندرو و یا توسط دولت در این جامعه و آن جامعه به ما اعمال می‌شوند. اما ما بطور مطلق باید با تمرکز بر کلام خدا بر این جنگ ایده‌ها و فرهنگ پیروز شویم و بطور حتم …

دلایل شکل‌گیری جنگهای بزرگ جهانی از نقطه نظر مشیت بازسازی از طریق غرامت

تدریس ۳۸   معتقدین با ایمان باور دارند که ناجی در ظهور دوباره با به ارمغان آوردن آخر زمان به تاریخ گناه‌آلود بشری پایان خواهد داد. اما بهرحال شما چه مذهبی باشید و چه نباشید با نگاه به دنیای کنونی ما متوجه می‌شوید که ما در یک دورۀ انتقالی همراه با سردرگمی‌ها و آشفتگی‌های بسیار در تمامی سطوح زندگی بسر می‌بریم. از نقطه نظر اصل، اکنون زمان آخرین درگیری بین حوزۀ خوبی و بدی است تا با پیروزی حوزۀ خوبی، زمینه برای دریافت ناجی و پیروزی او فراهم شود. این …

دوره آمادگی برای ظهور دوباره نجات دهنده

تدریس ۳۷     شاهد آن بودیم که اصل الهی در تلاش برای ادغام اصول آفرینش، سقوط بشر، توسعه و شکوفائی هر چه بیشتر ایمان و عشق انسان همینطور اقتصاد و علم در غالب ابزاری است که بتواند به انسان در نیل به اهداف ایده‌آل عشق راستین و خانواده‌های راستین یاری‌رسان باشد. با توجه به گسترش رسانه‌های اجتماعی در سراسر دنیا، شیوع وحشیانۀ تروریسم، شیوع بی بندوباری و حتی قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در بعضی از کشورهای جهان، شیوع بیماریها و مشکلات سلامتی و بهداشت انسانها، بحرانهای زیست محیطی و …

تشابه بین دو عصر مشیت شده برای بازسازی و عصر مشیت شده برای تمدید بازسازی

تدریس ۳۶     ما در حال مطالعۀ تاریخ هستیم و مسائلی را که در مسیر مشاهده می‌کنیم ممکن است که مبهم و غیرقابل لمس باشد، اما باید به خاطر داشته باشیم که ما دربارۀ مردم، یا مردان و زنانی صحبت می‌کنیم که مثل من و شما با این امید زندگی کردند که یک روز شاهد یک دنیای بهتر با زندگی بهتر بر روی زمین و در بهشت باشند، اما نمی‌دانستند که چنین چیزی کی و چگونه بواقعیت درخواهد آمد. این مردم، پدران و مادران ما هستند که در صدها …

تشکیل و طول هر عصر در تاریخ مشیت شده

تدریس ۳۵   در بخش قبلی به این نتیجه رسیدیم که مسیحیت تنها در سطح روحی توانست یک فرهنگ جهانی تاسیس کند و اینکه چرا نتوانست روح و جسم انسان را متحد سازد، و اینکه روح ما با واقعیتهای جسمی سروکار دارد و اینکه چرا ما هنوز با جنگها بین کشورها و نژادها و مذاهب از یک طرف و از طرف دیگر درگیریهای چپ و راست در امور دولتی در هر کشوری روبرو هستیم که همه ناشی از شکست عیسی در انجام ماموریتش بود. با این همه ما امید داریم، …