نویسنده: کانون خانواده

دعاها و پیامها

... در این سال اژدهای آبی، سال دوازدهم چان ایل گوک، فرزندان شما آماده اند تا مشیت الهی را گسترش دهند. تلاش‌های آنها رهبران بیش از 200 کشور دنیا را…

پیام مادر به رهبران کره

... والدین بهشتی آرزوی چنین زندگی بر روی زمین را داشت و منخیلی متاسفم. باید زودتر این محیط را بوجود می‌آوردم... چون مأموریت والدین راستین ملازمت به والدین بهشتی بر…