درباره ما

به بخش فارسی سایت کانون خانواده خوش آمدید.

کانون خانواده شکل گرفته از خانواده‌هائی است که براساس تعالیم پدر و مادر مون در ورای مرزهای ملی، نژادی، فرهنگی، در تلاش برای ایجاد صلح در خانه، صلح در جامعه و صلح در جهان هستند. خانواده‌هائی که میخواهند تا در تمامی سطوح زندگی تجسم عشق راستین والدین بهشتی و والدین راستین باشند.

کانون خانواده به عنوان قهرمانی برای الگوی خانواده، صلح و اتحاد در تلاش است تا از طریق تعالیم و برکت ازدواج مقدس والدین راستین همه چیز را در دو جهان به والدین بهشتی بازگرداند و ایده‌آل باغ عدن را در تمامی جهان هستی بواقعیت درآورد.

با توجه به اینکه خدا، آفریننده جهان هستی، والدین بهشتی تمامی انسانها است، همه ما برادر و خواهر واقعی، از ارزشی الهی و برابر برخوردار هستیم و کانون خانواده متمرکز بر تعالیم والدین راستین در پی آن است که تمامی افراد را به آن آگاهی مسلح کند که بتوانند با والدین بهشتی ارتباطی شخصی، قلبی  و واقعی بوجود آورده و به تمامی امور زندگی و روابط در تمامی سطوح سمت و جهتی راستین ببخشند.

با توجه به اینکه خدا، آفریننده جهان هستی، والدین بهشتی تمامی انسانها است، همه ما از ارزشی الهی و برابر برخوردار هستیم و کانون خانواده متمرکز بر تعالیم والدین راستین در پی آن است که تمامی افراد را به آن آگاهی مسلح کند که بتوانند با والدین بهشتی ارتباطی شخصی، قلبی و واقعی بوجود آورند و اینگونه با برقراری رابطه عمودی، زمینه واقعی برای تصحیح روابط افقی با تمامی انسانها را بوجود آورده و به تمامی امور زندگی و روابط در تمامی سطوح سمت و جهتی راستین و صلح ‌آمیز و شادی بخش ببخشند.

ما با دست به دست هم دادن و همکاری صمیمانه و قلبی قادر خواهیم بود تا به ورای تمامی مرزها رفته و یکدیگر را آنچنان ببینیم که خدا میبیند. براین اساس کانون خانواده با ایجاد ارتباط با تمامی جهان در تمامی سطوح مذهبی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در تلاش است تا روابط انسانها را با طبیعت و با دیگر انسانها براساس ایجاد رابطه راستین با والدین بهشتی سمت و جهت راستین داده و آن را تقویت ببخشد. اینگونه ما به فهم و درک بهتری از طبیعت، دیگر انسانها و تمامی جهان هستی دست پیدا کرده و سرانجام صلح و کامیابی را به شکلی واقعی در هرگوشه جهان گسترش خواهیم داد. ما با رفتار، گفتار و کرداری متمرکز بر والدین بهشتی در مقام فرزندان راستین قادر خواهیم بود تا با عشقی راستین فرهنگ جهان شمول قلب را در هر گوشه در اطرافمان و در تمامی جهان هستی توسعه ببخشیم.

در این وبسایت، شما میتوانید تدریسات اصل الهی را از طریق فایلهای صوتی دریافت کنید، کتابهای موجود به فارسی را برای مطالعه دانلود کنید و همینطور گفتارهای معنوی هفتگی ما را نیز مطالعه کنید.

در صورت نیاز برای ایجاد هرگونه ارتباطی با ما با ارسال ایمیل تماس بگیرید. همیشه در خدمت هستیم.