با صدای بلند سپاس گو، هر چیز را با قلبت پیشکش کن

بیا با ناجی در شادی بزی، که زندگی نو دهد

بیاییم با اراده به پیش رویم، و یابیم شکوه موعود را

آنجا می‌خوانیم آهنگ تازه، آهنگ آزادی با شادی (2)
 

ابرهای تیره در راه هستند، شب گناه گسترش یافته

ابرها را بشوی نور را بیاور ، تا درخشد با زیبایی

بیاییم با اراده به پیش رویم، و یابیم شکوه موعود را 

آنجا می‌خوانیم آهنگ تازه، آهنگ آزادی با شادی (2)

 

برادران امروز شاد باشید، که آواز تازه می‌خوانید

شکرگزار باشید شما ای، مردم برگزیده خدا

بیاییم با اراده به پیش رویم، و یابیم شکوه موعود را

آنجا می‌خوانیم آهنگ تازه ، آهنگ آزادی با شادی (2)
 

معیار ناجی را آوریم، ایده‌آل او را بسازیم

آزادانه عشق و شادی دهیم، تا زیبایی برگردانیم

بیاییم با اراده به پیش رویم، و یابیم شکوه موعود را

آنجا می‌خوانیم آهنگ تازه، آهنگ آزادی با شادی (2)