من آمده‌ام تا نزد خدا زندگی کنم

هر کسی از دنیای آزاد من شاد می‌شود

تا حقیقت خدا را آشکار کنم

از زندگیت بگذر برای خدا، برای خدا

 

همه بهشت سرودی از الهام را می‌خوانند

برای تاسیس بهشت پیام برسان

خودت را قربانی کن برای دنیای تازه

در جستجوی آزادی برای خدا، برای خدا

 
 من آمده‌ام تا نزد خدا زندگی کنم

هر کسی از دنیای آزاد من شاد می‌شود

تا حقیقت خدا را آشکار کنم

از زندگیت بگذر برای خدا، برای خدا
 
 
همه بهشت سرودی از الهام را می‌خوانند

برای تاسیس بهشت پیام برسان

خودت را قربانی کن برای دنیای تازه

در جستجوی آزادی برای خدا، برای خدا
 
 
 در یک روز درخشان حق را اعلام کنیم

در زندگی تازه خود معیار را رشد دهیم

پدر پرشکوه خود را ستایش کنیم

دنیای پر از صلح را حالا می‌سازیم، حالا ‌می‌سازیم