در دنیای پر نفرت در طول هزاران سال

پدر پی شخصی با پیروزی در قلب بود

جای پای خون آلود در آنجا می‌بینم

چنین عشقی در بهشت خود به ما داده (2)

 

لذت را در آزادی الهی می‌بینم

باغ او با امید به دنیا برکت می‌دهد

عطر خوشبوی خواستش به ما لذت می‌دهد

چنین چیزی پدر ما را شاد می‌کند (2)

 

شکوفه خوشحالی در نسیم رشد می‌کند

بهشت ابدی ما خانه نشاط است

اینجا در زیبایی تا ابد زنده‌ایم

این هدیه خواست  در بهشت پدر (2)

 

خواست ابدی خدا پادشاهی‌اش بود

می‌خواست که باغ خود را شکوفان ببیند

پر از قلبها که لذت را پخش کند

این شکوه و جشنی است که قرار بود بیاید (2)