خدا برکت شکوه ابدی به من داده

و مرا جاوید می‌کند خوشحالی مال من است

نوای شکوه در قلب می‌خوانم برای پدر

با سپاس به او می‌دهم عشق و پیروزی را

 

لذتی مانند امواج در عمق قلبم جاری ست

امید یکی شدن مردم زنده می‌شود

نوای شکوه در قلب می‌خوانم برای پدر

با سپاس به او می‌دهم عشق و پیروزی را

 

برای منتخب بودن می خواهم لایق باشم

در قلبم پیمان می‌بندم زندگیم مال توست

نوای شکوه در قلب می‌خوانم برای پدر

با سپاس به او می‌دهم عشق و پیروزی را


سانگ وانه ئن سا

 

هان اوم نون ئن سارول

نا اگه جوشی گو

یانگ وانهن کوسنگ میانگ

چم کیپون ایل ای سه

نا ایجه، چولگیا همیا، هانسانگ چان سونگ هاری

کئن یانگ گوانگ، نوپی تول یا، نئل پودب هاری را

 

هان کیپوم چاجونی

نه ما اوم چول گی او

سه سومنگ ناپیاسو

نئل چان سونگ هاری را

نا ایجه، چولگیا همیا، هانسانگ چان سونگ هاری

کئن یانگ گوانگ، نوپی تول یا، نئل پودب هاری را

 

موها‌ن‌هان سه سه میانگ

نا اگه نام چی گو

یانگ وان هی چولگیل بوک

چام کام سا بون ایل سه

نا ایجه، چولگیا همیا، هانسانگ چان سونگ هاری

کئن یانگ گوانگ، نوپی تول یا، نئل پودب هاری را

 

ته‌ک هاشین کئن ائن سا

ای مومون کام ساکو

سانگ شیم اوول تا تیریا

موم کوب هیا چول ها سه

نا ایجه، چولگیا همیا، هانسانگ چان سونگ هاری

کئن یانگ گوانگ، نوپی تول یا، نئل پودب هاری را

 


Grace of  the Holy Garden

Grace filling me with golden light

Measureless  blessing divine

God gives eternal life to me

Perfect rejoicing is mine

Glorious the song ringing in may heart

For my father above

Gracefully I give offering to him, triumph and glorious love

Joy surging like an ocean wave

Flowing so deep in my soul

Hope rises as I go in praise

Knowing that man will be whole

Glorious the song ringing in may heart

For my father above

Gracefully I give offering to him, triumph and glorious love

High limitless eternal life

Touching the top of the sky

Praise filling every part of me

Blessing that never will die

Glorious the song ringing in may heart

For my father above

Gracefully I give offering to him, triumph and glorious love

You’ve chosen me to do your will

Thankful I vow to be true

I’m pledging in my heart of hearts

Father my life is for you

Glorious the song ringing in may heart

For my father above

Gracefully I give offering to him, triumph and glorious love