برف و باد سرد شب تاریک، دستهای تو را از جا می‌کند

نسیم بهاری تو را تعقیب می‌کند، زندگی نو به تپه ها می‌دهد

 

گر  بی رحم ترین باد بر تو می‌وزد، به تو حکم می‌کند که آرام باشی

نسیم بهاری تو را تعقیب می‌کند، زندگی نو به تپه ها می‌دهد

 

پروانه و پرستوی بهاری، در سرزمین ما خیلی رنج می برند

نسیم بهاری تو را تعقیب می‌کند، زندگی نو به تپه‌ها می‌دهد