با شادمانی سرود خوانیم خواست خدا انجام شد

روز تازه طلوع کرده تا ناجی ظهور کند

شجاعانه محو کن شیطان در راه خواست او

ما جوانان هماهنگ فرزندان خدا

 

ظلمتی که ما را پوشاند در راه نابود گشته

نور را به جهان ببخشیم،  شیپور حق زنیم

چهار میلیارد در پرتو حق با هم بسر برند

برخیزیم و به پیش رویم ای سربازان حق

 

مثل جوانان بهشت با پلیدی بجنگیم

فرمان آید، تسلیم شوید  به پدر راستین

برای ساختن کشور حقیقت را پخش کنیم

پیروز شویم برای خدا ما سربازان حق