وحدت آر بر دنیا سرباز حق، خدا برگزید در پخش کلام

تا سازیم حکومت الهی، هر سربازی باید به جنگ بره

به خدا بده زندگیت، روح و جسمت را متحد کن

سربازی هستیم که می تونیم، برای خدا هر کاری کنیم

بپیوند به خدا، فدا کن هر چه که داری، بپیوند به جهاد ما پیروز خواهیم شد

 

وحدت آر بر دنیا سرباز نور، خدا نامیده است ما را امروز

تا دنیایی چون شکوه بهشت، هر سربازی باید به پیش بره

به خدا بده دارائیت، اول و آخر متحد کن

سربازی هستیم که می‌تونیم، خواست بهشتی را انجام بدیم

بپیوند به خدا، فدا کن هر چه که داری، بپیوند به جهاد ما پیروز خواهیم شد

 

 وحدت آر بر دنیا سرباز قلب، اعتماد خدا به قلب ماست

تا دنیا در لذت بهشتی، هر سربازی باید پیروز بشه

به خدا بده عشقت را، چپ و راست را متحد کن

سربازانی هستیم که می‌تونیم، تا ابد به خدا لذت بدیم

بپیوند به خدا، فدا کن هر چه که داری، بپیوند به جهاد ما پیروز خواهیم شد

 

وحدت‌ آر بر دنیا سرباز جان، همیشه گوش به فرمان خدا

تا دنیائی در عشق بهشتی‌اش، هر سربازی با ایمانش بره

به خدا بده مردمت،  پیر و جوان را متحد کن

سربازی هستیم که می‌تونیم، بسازیم دنیای پر اتحاد

بپیوند به خدا، فدا کن هر چه که داری، بپیوند به جهاد ما پیروز خواهیم شد