ما جوانیم سربازان حق، خدا صدا زده

حال وقتشه پیش بتازیم، فریاد جنگ زنیم

ظلت شب گناه، ترسانده مردم دنیا را

می‌رانیم تاریکی را، می‌آریم روز نو

برخیز، برخیز، پرچم حق  برافراز

پیش سوی دنیاهای انتهای زمین

 

 زمین و بهشت نوسازی می‌شن، برکت ز نور خدا

بدی و گناه محو می‌شوند، در آتش پاکی

این هست بهشت قلبی، مردم با هم در یگانگی

آواز خنده هر جا، نغمه‌های شاد

برخیز، برخیز، پرچم حق  برافراز

پیش سوی دنیاهای انتهای زمین

 

افتخار من، نور امیدم، ما سرباز حقیم

بین چگونه وحدت داریم، جان را به کف داریم

پنج رنگ هست در اتحاد هرکس هست از هر نژاد

می‌لرزد زمین و بهشت، با سرود پیروزی

برخیز، برخیز، پرچم حق  برافراز

پیش سوی دنیاهای انتهای زمین