پیروز شویم بر دنیا تا، خواست خدا انجام شد

بیاموزیم اصل الهی، بالاترین حقیقت را

رهانیم آنها که هستند در خواب، آوای بلند به همه گوئیم

می‌جنگیم تا روزی شیطان مغلوب شود، مسئولیت هست با خودم

تا چشم رنجی که عیسی کشید، رنج کشیدنی در راه خدا

 

پیروز شویم بر دنیا تا، خواست خدا انجام شد

بیاموزیم اصل الهی، روشن ترین بیانش را

چهار میلیارد هستند در جهالت،  آوریم نور را به همه دهیم

می‌جنگم تا روزی شیطان مغلوب شود، زحمت آن هست با خودم

تا احساس کنم اندوه عیسی،  در دعا، در تنهایی با خدا

 

پیروز شویم بر دنیا تا، خواست خدا انجام شود

بیاموزیم اصل الهی، شیرین ترین کلامش را

گوئیم به عالم در ظلمت شب، فریاد برآریم و بیدار کنیم

می‌جنگیم تا روزی شیطان مغلوب شود، جنگیدنش هست با خودم

تا بدوش کشم صلیب عیسی، بمیرم روی کوه ” کلوری”

 

 پیروز شویم بر دنیا تا، خواست خدا انجام شود

 بیاموزیم اصل الهی، راستین‌‌ترین کلام عشق

 گوئیم به مردم که هستند اسیر، فرازیم پرچم و آزاد کنیم

 می‌جنگیم تا روزی شیطان مغلوب شود،  ایستادگی هست با خودم

 پدر ما استراحت کند،  تا انجام دهیم ما خواست او را