چه زیباست صبح روشن بر ما بخشد نور امید

مردم برگزیده جنگند در راه خدا

بر قله پر برف کوه پرچم را برافرازد

گسترانند بر همه دنیا قدرتش را بر عالم

رویم به پیش سربازان حق

 رویم به پیش با عشقش

تا بهشت ابدی را، با خدا در زمین سازیم

 

سربازحق می‌جنگد تا رسد به پیروزی

آورد ارواح خوب به این دنیا پر وحشت

آزادانه عشق و خوبی دهد از قلب پدر

حقیقت را برای دنیا رهاند عزیزانش

رویم به پیش سربازان حق

 رویم به پیش با عشقش

تا بهشت ابدی را،  با خدا در زمین سازیم

 

در جهاد بپیوندیم به والدین راستین

برداریم میله آهن له کنیم پلیدی را

حال بازسازیم بهشت پرشکوه را برای ابد

شکر خدا پدر بهشتی قلب او را شاد سازیم

رویم به پیش سربازان حق

رویم به پیش با عشقش

تا بهشت ابدی را، با خدا در زمین سازیم