گروه قلب نیروئی ست که دنیا را زنده می‌کند

با پیوستگی عشق همه یکی میشند

خانه قلب را تا ابد تقسیم می‌کنیم

بر این پایه خوشحالی ما تا ابد خواهیم زیست

ما افتخار او هستیم سرباز بهشتی

با قدرت با یک اتحاد ما به پیش خواهیم رفت

 

مردان راستین نور او را تجلی می‌دهند

از برج نور، حقیقت بر زمین می‌تابد

و کلام زندگی شکفته خواهد شد

همه از بیان آن امید پیروزی دارند

ما افتخار او هستیم سرباز بهشتی

با قدرت با یک اتحاد ما به پیش خواهیم رفت

 

ما با فرمان خدا، حقیقت را می آوریم

ارزش ابدی با پیمان جاویدان

بهترین استاندارد را تاسیس می‌کنیم

آینده را با خوبی راستین تزئین خواهیم کرد

ما افتخار او هستیم سرباز بهشتی

با قدرت با یک اتحاد ما به پیش خواهیم رفت

 

با فرهنگ نو  شرق بالاتر از رویای ما

بشر در نور آن یک خانواده می‌شوند

تا ابد والدین راستین را خدمت می‌کنند

بی‌شک این دنیا یک دنیای پیروز خواهد شد

ما افتخار او هستیم سرباز بهشتی

با قدرت با یک اتحاد ما به پیش خواهیم رفت