نوری که راند ظلمت را  حال می‌درخشد از خاور

دختر و پسرهای نور در بهشت هستند

سرزمین خوبان او ، برگزیده خواست او

اینجا مردم منتخب داده اند روح و قلب را

چون می‌گیریم منبع عشق ابدی نور را

بیا بپیوندیم و در نورانی‌اش باشیم

نور را بتابانیم بر گوشه‌های زمین

 

خوبی که راند ظلمت را حال وحدت آرد بر خاور

مردم خواستار خوبی در بهشت هستند

کشور مقدس او،  احترامی دارد بر او

مردمی که سفید پوشند، می‌دهند جان خود را

چون می‌گیریم منبع عشق ابدی نور را

بیا بپیوندیم و در نورانی‌اش باشیم

نور را بتابانیم بر گوشه‌های زمین

 

عشقی که راند نفرت را حال می‌شکفد از خاور

انسانهای معصوم حالا در بهشت هستند

کشور خار شدۀ او، شده پاک از پاکی او

مردمی که رنج دیده‌اند می‌شناسند قلب او را

چون می‌گیریم منبع عشق ابدی نور را

بیا بپیوندیم و در نورانی‌اش باشیم

نور را بتابانیم بر گوشه‌های زمین

 

پیروزی که راند شکست را حال شروع می‌شود از خاور

آنها که راندند بدی را در بهشت هستند

کشوری که تقسیم شده، می‌داند خوبی را از گناه

مردمی که خون فشاندند، داده‌اند در راه بشر

چون می‌گیریم منبع عشق ابدی نور را

بیا بپیوندیم و در نورانی‌اش باشیم

نور را بتابانیم بر گوشه‌های زمین

 

قدرتی که راند ظلمت را حال می‌آید از خاور

آنها که رنج دیده‌اند در بهشت هستند

کشور طلوع خورشید، خوش آمدگوید به ناجی

جائی که گل می‌شکفد، در باغ زیبائی او

چون می‌گیریم منبع عشق ابدی نور را

بیا بپیوندیم و در نورانی‌اش باشیم

نور را بتابانیم بر گوشه‌های زمین