با شوق به زندگی ابدی در لذت

خدا همیشه در پی مردم خود بود

که شوق قلب تنهای او را بدانند

اشکهای او در تنهایی مثل رودخانه جاری بود

در بین مردم این را هیچکس نفهمید

چطور قلب او در پی انسانها دردناک است

 

خدای شکوه که در آسمانها می زیست

وقت مرگ فرزندش بیشترین رنج را دید

هر روز او در پی زیبائی‌های گمشده است

با عشق خود ما را به سوی خود هدایت می‌کند

چقدر قلب پر درد او عمیق است

اشکهای او بر روی زمین یک دریا شد

 

از اعماق بهشت رازها آشکار شده‌اند

کلام پر قدرت در شیپور دمیده شد

اما مثل زمان نوح مردم خواهند خندید

راضی به بی‌هدفی و ظلمت زیر خاکند

وای به زمانی که جزا داده شود

همه را خدای خشمگین قضاوت کند

 

زود با ایمان برگردید و پیروی کنید

شما در گرمی آغوش او جای دارید

لذت زندگی ما را به سوی او می‌خواند

حال او شما را می خواند تا ابد با او باشید

وقتی بسوی او رویم با لذت گرید

همه شادیم، همه با هم با شادی خواهیم زیست