محو کنیم قدرت شیطان تا آخر زمین و دریا

سازیم حکومت خدا تا دهیم آزادی به همه

بیائید ای مردم دنیا، متحد با خدا

گسترانیم شکوه خدا را  و خواستش برای ابد

اتحاد اتحاد، متحد با خدا

بیاوریم یک ملت واحد از همه کشورها

 

 برافرازیم پرچم سفید بر روی قله اورست

و در آب اقیانوسها پاک سازیم شمشیر پیروزی

بیائید ای مردم دنیا، متحد با خدا

حال پاک سازید رنجش عمیق را از گذشته‌های دور

اتحاد اتحاد، متحد با خدا

بیاوریم یک ملت واحد از همه کشورها

 

سازیم سپر در دفاع از صلح، در روی این زمین و بهشت

پس بگوئید شکر خدا، در امن و در آغوش خدا

بیائید ای مردم دنیا، متحد با خدا

پخش کنید شکوه بهشتی را که پنهان بود از نظرها

اتحاد اتحاد، متحد با خدا

بیاوریم یک ملت واحد از همه کشورها