جای سکونت پدر چشمه زندگی ماست

غرق در نور روز ابدی، تاریکی را می‌رانیم

کلام خدا در من پر شود

برای ابد عشق را دریافت کنم

ما افتخار او هستیم فرزند خدای زنده

در باغ عدن دوباره با هم به پیش رویم

 

جای سکونت پدر در یک زندگی تازه است

حال رستاخیزی آمد که منتظرش بودیم

کلام خدا در من پر شود

برای ابد شادی برگردانیم

ما افتخار او هستیم فرزند خدای زنده

در باغ عدن دوباره با هم آواز خوانیم

 

 جای سکونت پدر بهشت ابدی است

جایی که برکت ذخیره را آزادنه می‌دهد

کلام خدا در من پر شود

برای ابد شکوه دریافت کنیم

ما افتخار او هستیم فرزند خدای زنده

در باغ عدن دوباره با هم پای کوبی کنیم