ناجی به باغش می‌آید، آنجا را خوشبو می‌کند

گلها رشد می‌کنند، گلها رشد می‌کنند

نم نم شاداب شکوه از پدر سرازیر می‌شود

مردم زنده می‌کنند، زنده می‌کنند

 

اوه این زمین خشک شاید، با آب بهاران

حاصلخیز بشود، حاصلخیز بشود

بیابانها خواهند شکفت وقتی که ناجی پیروز شود

مردم یکی می‌شوند، مردم یکی می‌شوند

 

 برادران و خواهرانی که ناجی را دوست دارند

به راه او روید، به راه او روید

رنجهای ما در اینجا ما را ثروتمند‌تر می‌کند

وقتی که رسیدیم، وقتی که رسیدیم