خدا نامید من خواهم رفت، هر جائی هدایت کند

هم در اندوه ، هم در لذت، با یک قلب پیرو خواهم بود

چون هرگز بر نمی‌گردم، حتی در خطر مرگ

چون هرگز بر نمی‌گردم، حتی در خطر مرگ

 

در دره‌های خشک مرگ، من پیام زنده دارم

تا شهر پلید سدوم، می رسانم کلام با عشق

قلب من و روحم از تو، اگر این هست یک پیشکش

قلب من و روحم از تو، اگر این هست یک پیشکش

 

به تو تعلق دارد، هر شکوه و قدرت و افتخار

نمی ترسم از اهانت، شادم در عذاب

با احترام بی شناختن، آرزوم پیروی ز توست

با احترام بی شناختن، آرزوم پیروی ز توست