با شادی سوی سرزمین موعود می‌رویم، بگذاریم بارمون را همینجا

از بندگی گناه ما آخر آزاد شدیم، تا رسیم به چشمۀ زندگی

رویم به چشمه تا بدست آوریم، در شکوه زندگی را همیشه

به آن سرزمین که چشمه سار جاریست، در شکوه خواهیم زیست ما همیشه

 

اوه ما را هدایت کن پروردگار بزرگ، اوه بنما به ما راه زندگی

اوه لحظۀ گذشتن از سختیها رسیده، تا رسیم به چشمۀ زندگی

رویم به چشمه تا بدست آوریم، در شکوه زندگی را همیشه

به آن سرزمین که چشمه سار جاریست، در شکوه خواهیم زیست ما همیشه

 

اوه قلب تشنۀ ما لذت طلب می‌کند، اوه این غذای با ارزش ماست

در آینده از کمبود‌ها نا امید نشویم، تا رسیم به چشمۀ زندگی

رویم به چشمه تا بدست آوریم، در شکوه زندگی را همیشه

به آن سرزمین که چشمه سار جاریست، در شکوه خواهیم زیست ما همیشه