اوه سرور آمد، اوه سرور آمد

او به کشور خدا آمد، با درخشش طلوع کرد

اینجا رهبر و ناجی ست پر شده از نور او

رهبری می کند ما را به هدف خدا

سرزمین زیبا خوش‌آمدگو ، بخوانیم و شاد باشیم

شکر خدا، شکر خدا، شکر خدا،  اجو

 

 اوه سرور آمد، اوه سرور آمد

او به سرزمین پاک آمد، با برکت زندگی

اینجا پادشاه ماست که با راه خدائی

سلطنت خدا را بدون گناه می سازد

سرزمین زیبا خوش‌آمدگو ، بخوانیم و شاد باشیم

شکر خدا، شکر خدا، شکر خدا،  اجو

 

‌اوه سرور آمد، اوه سرور آمد

او به کشور کوهها آمد، با برکت‌های پنهان

اینجا نجات دهنده است که با قلب خدائی

با شکوه خدائی سرافرازمان کند

ای برادران خوش‌آمد گوئید، بخوانیم و شاد باشیم

شکر خدا، شکر خدا، شکر خدا،  اجو