از درون تاریکی صدای او می‌آید

کلام حقیقت ما را بیدار می‌کند

شکوه شو،  شکوه شو، شکوه خدا

خوش آمد خوش‌آمد خوش آمد گو

حال به او بده هر چه داری یکی با خدا عشق و زیبائی را پخش کنید

از حالا آرزوی ما روز پیروزی در دسترس است

 

با نور خورشید در صبح ما بیدار می شویم

در پخش خوبی همه سعی کنید

شکوه شو، شکوه شو، شکوه خدا

خوش آمد خوش‌آمد خوش آمد گو

حال به او بده هر چه داری یکی با خدا عشق و زیبائی را پخش کنید

از حالا آرزوی ما روز پیروزی در دسترس است

 

با فرزندان مقدس روز تازه طلوع کرد

همه با هم به پیش رویم متحد شویم

شکوه شو، شکوه شو، شکوه خدا

خوش آمد خوش‌آمد خوش آمد گو

حال به او بده هر چه داری یکی با خدا عشق و زیبائی را پخش کنید

از حالا آرزوی ما روز پیروزی در دسترس است