زندگی پاکی که یک بار در خاک افشانده شد

تخمش جوانه زده و جوانه قشنگی داده

پدر آسمان برکت به ما داده

روز مقدس پیمان عشق ابدیست

خدا را شکر روز باشکوه

 

زیباترین گل مریم باغچه‌های طریف

حال زنده می شوند و در لذت بهار می‌رقصند

مردم زمین و بهشت به ما بپیوندند

برکتی دهید تا عشق را تقسیم کنیم

خدا را شکر روز باشکوه

 

 با احترام در مقابل تو پیمان می بندیم

تا با عشقی تغییر ناپذیر در این خدمت شرکت کنیم

خدای قدرت وشکوه با عظمتت پر کن

این عزیزترین جشن مقدس ما را

خدا را شکر روز باشکوه

 

با طلوع خورشید زنده با عشقت پر می‌شوند

زمین و بهشت به والدین بشر تسلیم می‌شوند

جمع شوید سرود خوانید از عطر عشق ناجی

به همه گوئید بهار ابدی آمد

خدا را شکر روز باشکوه