اجداد ما زمین بنا کردند

با قلبمان این زمین را کامل کنیم

ببین تاریخ ابدی ما را صدا می‌زند

با سرعت به خانۀ ابدی برویم

میهن ما را به آسمانها می‌برد

خدا حتما این فردوس را برگزیده است