ای مومی جوگو، دو جوگو

ایل بک بان کوچو جوگو

 بک گول ری جین تو ده یو

نوک شیرا دو یی کو اوب کو

ایم هیانگ هان ایل پیان تان شیم، کاشیل چولی ای سوریا

ایم هیانگ هان ایل پیان تان شیم، کاشیل چولی ای سوریا

 

گر جسمم صد بار بمیرد         

باز هم بخاطر توست

استخوانهایم خاک شوند           

این فقط روح است که می‌ماند

خدا هستم تسلیم تو، هرگز عوض نخواهم شد

خدا هستم تسلیم تو، هرگز عوض نخواهم شد