بیائید دوستان به باغ بهشت، آنجا بهار شکوفاست        

با لذت و نشاط سرود بخوانیم، در باغ عدن دوباره

در اینجا همدیگر را  می‌بینیم، سرود نو می‌خوانیم

 

بیائید دوستان به باغ بهشت، سرود شاد بخوانیم

با لذت و آواز شادی کنیم، در باغ عدن شاد باشیم

در اینجا با همدیگر می‌رقصیم، سرود نو می‌خوانیم

 

بیائید دوستان به باغ بهشت، جائیکه خوشحالی هست

با لذت به همه عشق بورزیم، در اینجا در باغ صلح

بیائید دوستان به باغ آیید، سرود نو بخوانیم