فارسی

1. خانواده​ ما مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا ایده‌آل اصیل آفرینش، پادشاهی والدین بهشتی بر روی زمین و در بهشت، را با بازسازی موطن اصیل تأسیس نماید.

2. خانواده​ ما مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا با ملازمت به والدین بهشتی و والدین راستین و تشكیل خانواده​ مركزی بعنوان نماینده​ هستی، مقام فرزندان با تقوا در خانواده، میهن پرستان در كشور، مقدسین در دنیا، و خانواده​ دختران و پسران الهی را در هستی تكمیل نماید.

3. خانواده​ ما مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا چهار حوزه​ با شكوه عشق و سه قلمرو بزرگ پادشاهی و حوزه​ خانواده ملكوتی را بواقعیت درآورد.

4. خانواده​ ما مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا با تأسیس خانواده​ باشكوه جهانی بعنوان ایده‌آل آفرینش والدین بهشتی، آزادی، صلح، اتحاد، و شادی جهانی را بواقعیت درآورد.

5. خانواده​ ما مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا هر روز برای پیشرفت هر چه بیشتر در جهت اتحاد دنیای (فاعلی‌) روح و دنیای (مفعولی) جسم تلاش داشته باشد.

6. خانواده​ ما مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا بعنوان جانشین والدین بهشتی و سازمان دهنده​ اقبال و هدایای بهشتی، یك خانواده ایده‌آل برای انتشار بركات الهی بشود.

7. خانواده​ ما مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا برای خاطر زندگی دیگران با پیوند خوردن به نسب خونی اصیل، دنیائی با فرهنگ شیم جانگ (قلب) را بواقعیت درآورد.

8. خانواده​ ما مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا در ورود به عهد چان ایل گوک، با اطاعت مطلق، ایمان مطلق، و عشق مطلق به وحدت ایده‌آل خدا با بشریت نائل شده و بدینوسیله پادشاهی بهشت را با آزادی و رهائی كامل بر روی زمین و در بهشت (دنیای روح) بواقعیت در آورد.


 가정맹세
كَجانگ مِنگ سِه
 

1. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향땅을 찾아 본연의 창조이상인 지상천국과 천상천국을 창건할 것을 맹세하나이다.

ایل – چان ایل گوگ جواین، اُوری كَجانگعُن چَم سَرَنگعُل جُونگ شیم هَگو، بُن ینگ دَنگعُل چَ جَ بُن یانِه چَنگجو ایسَنگ این جیسَنگ چانگُوگ گواَ چانسَنگ چانگُوگعُل چَنگ گان هَل گاسُل مِنگ سِه هَنَه ایدَ.

2. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘부모님과 참부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다.

ای – چان ایل گوگ جواین، اُوری كَجانگعُن چَم سَرَنگعُل جُونگشیم هَگو، هَنل پُومونیم گواَ چَم پُومونیمُل مُشیو چانجوعِه تِه پیوجاك كَجانگعی دِمیا جُونگشیم جاك كَجانگعی دِعا كَجانگ اِسانن هیوجَ، كوگگَ اِسانن جُونگشین، سِه گِه اِسانن سانگ این، چانجُو اِسانن سانگجَ عِه كجانگ عه دُریرل وَنسانگ هَل گاسُل مِنگ سِه هَنَه ایدَ.

3. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 사대심정권과 삼대왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다.

سَم – چان ایل گوگ جواین، اُوری كَجانگعُن چَم سَرَنگعُل جُونگشیم هَگو، سَه دِ شیم جانگ گوان گواَ سَم دِ وَنگ گوان گواَ هواَنگ جوك گوانُل وَنسانگ هَل گاسُل مِنگ سِه هَنَه ایدَ.

4. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘부모님의 창조이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다.

سَه – چان ایل گوگ جواین، اُوری كَجانگعُن چَم سَرَنگعُل جُونگشیم هَگو، هَنل پُومونیمِه چَنگ جو ایسَنگ این چانجُو تِه كَجوكعُل هیانگ سانگ هَیا جَیو وَ پیانگ هوَ وَ تونگ ایل گواَ هِنگ بوگِه سِه گِه رل وَنسانگ هَل گاسُل مِنگ سِه هَنَه ایدَ.

5. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화 할 것을 맹세하나이다.

اُ – چان ایل گوگ جواین، اُوری كَجانگعُن چَم سَرَنگعُل جُونگشیم هَگو، مِیل چُوجّهِ جاك چانگسَنگ سِه گِه وَ تِه سَنگ جاك جیسَنگ سِه گِه عِه تونگ ایلُل هی ینگ هِه جان جین جاك پَل جانُل چوك جین هووَ هَل گاسُل مِنگ سِه هَنَه ایدَ.

6. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘부모님과 참부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다.

یوگ – چان ایل گوگ جواین، اُوری كَجانگعُن چَم سَرَنگعُل جُونگشیم هَگو، هَنل پُومونیم گواَ چَم پُومونیمِه تِه شین كَجانگ عُو رو سو چان عُو نُل عُوم جیگی نن كَجانگعی دِعا هَنُلِ چُوك پُگعُل جُو بیانِه یان كیال شیكینن كَجانگعُل وَنسانگ هَل گاسُل مِنگ سِه هَنَه ایدَ.

7. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화세계를 완성할 것을 맹세하나이다.

چیل – چان ایل گوگ جواین، اُوری كَجانگعُن چَم سَرَنگعُل جُونگشیم هَگو، بُن یانِه هیال تونگ گواَ یان كیال دِن وی هَنن سِنگهَلل تونگ هَیا شیم جانگ مُون هووَ سِه گِه رُل وَنسانگ هَل گاسُل مِنگ سِه هَنَه ایدَ.

8. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천일국시대를 맞이하여 절대신앙 절대사랑 절대복종으로 신인애 일체이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다.

پَل – چان ایل گوگ جواین، اُوری كَجانعُن چَم سَرَنگعُل جُونگشیم هَگو، چان ایل گوگ شیدِه رُل مَجی هَیا، چالدِه شین اَنگ، چالدِه سَرَنگ، چالدِه پوك جونگ عُو رو شین اینِه ایلچِه ایسَنگ ایی رُو عا جیسَنگ چانگوگ گواَ چانسَنگ چان گُوگِه هِه بَنگ گوان گوا ساك بنگ گوانول وَنسانگ هَل گاسُل مِنگ سِه هَنَه ایدَ.


Family Pledge

1. Our family, the owner of Cheon Il Guk, pledges to seek our original homeland and build the Kingdom of God on earth and in heaven, the original ideal of creation, by centering on true love.

2. Our family, the owner of Cheon Il Guk, pledges to represent and become central to heaven and earth by attending the Heavenly Parent and True Parents; we pledge to perfect the dutiful family way of filial sons and daughters in our family, patriots in our nation, saints in the world, and divine sons and daughters in heaven and on earth, by centering on true love.

3. Our family, the owner of Cheon Il Guk, pledges to perfect the Four Great Realms of Heart, the Three Great Kingships and the Realm of the Royal Family, by centering on true love.

4. Our family, the owner of Cheon Il Guk, pledges to build the universal family encompassing heaven and earth, which is the Heavenly Parent’s ideal of creation, and perfect the world of freedom, peace, unity and happiness, by centering on true love.

5. Our family, the owner of Cheon Il Guk, pledges to strive every day to advance the unification of the spirit world and the physical world as subject and object partners, by centering on true love.

6. Our family, the owner of Cheon Il Guk, pledges to become a family that moves heavenly fortune by embodying the Heavenly Parent and True Parents, and to perfect a family that conveys Heaven’s blessing to our community, by centering on true love.

7. Our family, the owner of Cheon Il Guk, pledges, through living for the sake of others, to perfect the world based on the culture of heart, which is rooted in the original lineage, by centering on true love.

8. Our family, the owner of Cheon Il Guk, pledges, having entered the Era of Cheon Il Guk, to achieve the ideal of God and human beings united in love through absolute faith, absolute love and absolute obedience, and to perfect the realm of liberation and complete freedom in the Kingdom of God on earth and in heaven, by centering on true love.