در اینجا اجازه بدهید تا با هم به تجربیات روحی یک زوج برکت گرفته در ارتباط با حضور انسانهای روح در زندگی خود و اطرافیانش نگاهی بیندازیم.